Exhibitions

Erwin Clauws

03/03/2012 - 15/04/2012

The Conscious Quintessence of the Abstract – artistic research
een vernieuwd onderzoek naar verborgen betekenissen achter de abstracte beeldtaal

Twee jaar terug startte Erwin Clauws een beeldend onderzoek rond een topic dat in de wereld van de westerse abstracte kunst van de vorige eeuw tot vandaag nog steeds oorzaak is voor diverse controversen, namelijk de drang naar de betekenis of naar de expliciete betekenisloosheid van de abstracte kunst. Alsook werd onderzocht in hoeverre een actuele invulling van het begrip al dan niet verschillend is van het gekende, historische perspectief van de abstracte kunst en in hoeverre deze actuele invulling zinvol is in het hedendaagse kunstlandschap.

De termen ‘Betekenis’ en ‘Abstract’ verhouden zich überhaupt tegenover elkaar als een paradox, wat niet noodzakelijk tot gevolg heeft dat het expliciet samenbrengen van beide termen de zinvolheid van hun afzonderlijke betekenissen en bestaan ook noodzakelijkerwijs opheft.

Het trillend membraam van inhouden en mogelijkheden dat ontstaat bij het samenbrengen van beide termen heeft via het onderzoek geleid tot een analytisch devoileren van de drang van Erwin Clauws tot het – bijna dwangmatig – maken van een vernieuwd veld voor hedendaagse, abstracte kunst.

In de minimalistische grootformaat tekeningen‘Abstract Characters’ fungeert de plastiek van het beeld als een concrete realiteit. De titel daarentegen vult het ( rationele) verstand met archetypische beelden. Deze oerbeelden kunnen zowel iets aantrekkelijks, fascinerends, afschrikwekkends en zelfs angstaanjagends hebben. De psychische energie die hun samenvoegen oproept evoceert bij de toeschouwer een derde en persoonlijke invulling van de bedoelde werkelijkheid van het werk. Deze derde en waarheidsgetrouwere invulling zou niet kunnen ontstaan zonder het afzonderlijke bestaan van het abstracte en het concrete en het grensgebied waar beiden elkaar ontmoeten. Het bewust sturen van afbeelding en titel geeft het werk een stralender en magistraal aanzien met metafysische dimensies. De persoonlijke nuancering die Erwin Clauws aan de historische ‘titel-beeld’-combinatie toevoegt, ligt aan de basis van een verdere evolutie en hernieuwde input van het abstracte beeld in het algemeen en het belang van zijn hernieuwde plaats in het hedendaagse kunstlandschap in het bijzonder.

In de grootformaat fotografisch-grafische reeks ‘Mirror … mirror on the wall, who has the most precious art in the hall?’ worden fotografisch gecreëerde beelden die niet als foto herkenbaar zijn, gebruikt als abstracte entiteiten om grafische composities samen te stellen. De parodie op de bekende zin uit het al even bekende sprookje geeft aanleiding tot reflectie bij de bezoeker over zijn persoonlijke voorkeuren , de waarde van kunst en de inhoud van het werk.

Uit ‘het Abstracte beeld en het licht’ een luik van het onderzoek dat eerder te zien was in het RogerRaveelmuseum wordt ook een onderdeel uitgelicht, namelijk het fotografische gedeelte. In het fotografisch werk van Erwin Clauws speelt de rol van het licht als figurant een toonaangevende rol.

De tentoonstelling wordt vervolledigd met drie edities: ‘Amor de Lonh’, ‘Noh-spaces’, en ‘How far …  is Distance?’. In deze edities verkent Erwin Clauws nieuwe wegen binnen de handmatige reproductie, alsook onderzoekt hij expressies door getekende toevoegingen aan kunstenaarsprints en in een derde, door de kunstenaar zelf geprinte editie, puurt hij minimale beeldende lijnen tot architecturale ruimtes.

The Conscious Quintessence of the Abstract – artistic research
a renewed investigation on hidden meanings behind the abstract visual expression

Almost two year ago, Erwin Clauws started a research project on a subject that still is a subject of controversial meanings in the art world, namely the urgency towards abstract art with a meaning or towards abstract art with no explicit meaning. The research also investigated how actual abstract art can be different from the historical abstract art and if this actual renewment makes sense in the contemporary art landscape.

The emerging, quivering membrane of content and possibilities is the result of resetting the apparently paradoxal terms ‘meaning’ and ‘abstract’ as equal elements in the same piece of art. The research resulted in the discovery of a renewed field of expression for contemporary abstract art within the actual art scene.

The exhibited minimal large scale drawings ‘Abstract Characters’ long for a visual expression of the picture as a concrete reality. On the contrary the title fills the (rational) mind with archetypal images. These primaeval images have something attractive as well as something scary. They are fascinating as well as hideous. Such a primal image does not have a well defined fulfilment of meanings. Primaeval images let their subject glance and make it all at once elusive. The cluster of memories evoked by the archetypal title is an individual matter although a part of the memories can be considered as a common experience.

The psychic energy as the result of the combination ‘image-title’ evokes a third and personal interpretation of the truth about the meaning of the work. But this new ‘truth’ cannot exist without the first elements nor can it exist without the borderline where the abstract and the real meets. Erwin Clauws draw both in a very delicate balance. The work unfolds a magistral expression with a metaphysical dimension. This personal differentiation that Erwin Clauws is adding to the historical ‘title-image’-combination is at the roots of a further evolution and a renewed input of the abstract language in general and its renewed place in the contemporary field of art in special.

In the large scale photographic-graphic series ‘Mirror … mirror on the wall, who has the most precious art in the hall?’, the artist used photographic compositions as abstract entities to make graphic compositions. The special way of taking photographs make that the compositions cannot be recognised as photographs anymore. The parody on the famous sentence out of an even more famous fairytale starts the personal reflections of the viewer about likes and dislikes, values of art and contents.

Also exhibited will be a section of the research topic ‘’the Abstract image and the light” – earlier on scene at the RogerRaveelmuseum, Machelen-Zulte – namely the photographical series. In these pictures ‘light’ has a role as an important extra in the photographic setting.

The exhibition completes itself with the presentation of three new editions: ‘Amor de Lonh’, ‘Noh-spaces’, and ‘How far … is Distance?’. The artist investigates new possibilities in the field of the handmade reproduction, the second edition is used to adjust drawn extensions to artist prints and in the third edition, the artist draws the plastic of minimal lines towards architectural real/unreal spaces.